ÁSZF

VPT CARAVAN

LAKÓAUTÓ BÉRLÉS ÉS ON-LINE VÁSÁRLÁS

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

1. A gépkocsi átvételekor szükséges iratok: Az átvevő személy személyi igazolványa, jogosítványa, lakcím igazoló kártya, a szükséges kaució, valamint a bérleti díj megléte. Egy harmadik irat megléte, ami lehet: TB kártya, adókártya, közüzemi számla, útlevél. Cégünknél első alkalommal gépkocsit bérlő ügyfeleknél, szükséges egy második személy megjelenése, személyes irataival.

A gépkocsik átvétele a 9400 Sopron Pozsonyi út 15. alatti telephelyünkön vagy előzetes egyeztetés alapján, más helyszínen, hétköznap 08.00 – 17.00. óra között, szombaton 08.00 – 12.00. óra között. Ezen időpontokon kívül a gépkocsik átadása, átvétele kizárólag előre egyeztetett időpontban történhet.
A bérleti díjak az alábbi formában értendők: Az autó átvétele az első bérlési napon reggel 8.00. órától, az autót vissza kell hozni az utolsó bérlési napon 17.00. óráig. A gépkocsi leadásnál 2 óra késés esetén pótdíj NEM kerül felszámításra. 2-től 6 óra késésig ½ nap bérleti díj kerül felszámításra, 6 órán túli késés esetén plusz 1 nap bérleti díj kerül felszámításra. Gépkocsi bérlésnél, várható késés esetén lehetőséghez mérten, kérjük telefonon jelezni!

A bérlet időtartama a gépkocsi átvételétől a gépkocsi telephelyére való visszaérkezésig, függetlenül annak használatától tart. A bérleti jogviszony a gépkocsi vonatkozásban Átadás-átvételi jegyzőkönyv felvételével indul és zárul. A jegyzőkönyvben a felek rögzítik a gépkocsi állapotát, tartozékok meglétét és km. óra állását. A bérleti jogviszony mindkét fél aláírásával egyidejűleg szűnik meg. A gépkocsit kizárólag a bérleti szerződésben meghatalmazott személy vezetheti.

A minimális futamidő előszezonban (január 01.-től május 31.-ig) és utószezonban (szeptember 01.-től december 31.-ig) 3 nap, főszezonban (június 01.-től augusztus 31.-ig) 6 nap minden megkezdett naptári nap bérleti napnak számít. A Bérbeadó indok nélkül megtagadhatja a gépkocsi bérbeadását. A Bérautó külföldön is használható a Bérbeadó előzetes engedélyével. Egy napot meghaladó külföldi tartózkodás esetén utasbiztosítás megkötése kötelező az autókra vonatkozó asszisztencia szolgáltatással együtt. A bérleti díj és a kaució összege előre fizetendő. A kaució a bérlet lejáratakor visszajár, amennyiben az autóban kár nem keletkezett. A lakóautóban dohányozni tilos, ennek figyelmen kívül hagyása a kaució teljes elvesztését jelenti!

A Bérlő a bérlet tárgyát tiszta állapotban köteles visszaszolgáltatni a Bérbeadónak, ellenkező esetben 9000 Ft takarítási díjat számítunk fel. A Bérbeadó szavatol azért, hogy a gépkocsi a szerződés teljes tartama alatt üzemképes állapotban legyen és megfeleljen a gépjárművek forgalomban tartására vonatkozó hatósági eljárásoknak. Cégünk a gépkocsi meghibásodása esetén lehetőség szerint csere gépkocsit biztosít.

2. Bérlő felelős a bérlet tárgyát képező gépkocsi, valamint annak valamennyi felszerelése és tartozéka állapotáért. A gépkocsin bárminemű átalakítás, alkatrészének kivétele, cseréje tilos! A Bérlő köteles magánál hordania a forgalmi engedélyt. A Bérlő köteles haladéktalanul jelezni Bérbeadó felé és Bérbeadó minden abból eredő kárát és költségét megtéríteni, ha a bérlet tárgyát képező gépkocsi kulcsát, forgalmi engedélyét, rendszámtábláját vagy más hivatalos iratát, illetve bármely tartozékát elveszti, megrongálja vagy azokat eltulajdonítják, illetve jogtalanul lemásolva kárt okoznak. Az eredeti gyári kulcs elvesztése vagy ellopása esetén a Bérlő köteles zárcserét megfizetni. A forgalmi rendszám, vagy forgalmi engedély elvesztése vagy eltulajdonítása esetén a Bérlő köteles a forgalmi okmányok vagy forgalmi rendszám beszerzésének költségét a Bérbeadó felé megtéríteni. A Bérlő a GPS, láthatósági mellény, elakadásjelző háromszög, egészségügyi doboz, hólánc megrongálása vagy elvesztése esetén köteles ezen tárgyak Bérbeadó által meghatározott árát kifizetni. A Bérlő köteles az átadáskori állapotának megfelelően visszaadni a gépkocsit. A Bérlő a szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a gyorsabb és biztonságosabb ügyintézés végett Bérbeadó a személyazonosításra alkalmas igazolványait (személyi igazolvány, lakcímkártya, vezetői engedély, útlevél stb.) lefénymásolja, lefényképezze.

3. A gépkocsi tele üzemanyagtartállyal kerül átadásra. A bérelt gépjárműbe csak az előírt üzemanyag tölthető. A tankolásról szóló nyugtát a Bérlő köteles a bérlet futamidejének végén a Bérbeadó részére átadni. A nem megfelelő tankolásból eredő minden meghibásodás költségét a Bérlő megtéríteni tartozik. A bérleti szerződés fennállása alatt a bérlet és a bérlet tárgya másnak nem adható át, másra nem ruházható át, azok tovább bérletbe nem adhatóak, nem idegeníthetőek el és nem terhelhetőek meg, fedezetként nem ajánlhatóak fel. Bérlő nem jogosult a gépkocsit sportrendezvények keretében, illetve tesztcélokra használni, valamint azzal versenyen vagy vetélkedőn részt venni. A gépkocsit kifejezetten tilos különösen hűtőfolyadék, kenőolajok elfolyása, illetve az ellenőrző műszerek tiltó jelzése esetén használni, alkohol, gyógyszer, vagy kábítószer befolyása alatt vezetni, vagy ilyen befolyásolás alatt álló személyeknek a vezetést átengedni. Továbbá tilos másik jármű vontatására használni, kivéve ha Bérbeadó kifejezetten vontatás céljára adta bérbe.

4. A bérlet futamideje alatt Bérlő köteles minden, a bérlet tárgyát képező gépkocsi használatával kapcsolatos költséget (autópálya használat díját, parkolási díjakat, esetleges szabálysértési bírságot, illetve egyéb hasonló költséget) viselni (utólag is). Amennyiben a bérlő a gépkocsit nem teletöltött üzemanyagtartállyal adja vissza, a bérlő a hiányzó üzemanyag árát köteles megtéríteni. Bérlő köteles a teljes bérleti futamidő alatt megfizetett ilyen jellegű költség bizonylatát (autópálya használat díjának befizetési bizonylata, parkolási jegy, szabálysértési bírságot kiszabó határozat és a befizetési bizonylat stb.) a bérlet futamidejének végén hiánytalanul Bérbeadó részére átadni.

5. Meghibásodás vagy megrongálódás esetén a Bérlő köteles Bérbeadót haladéktalanul értesíteni, a továbbhaladáshoz nélkülözhetetlen hibaelhárítás esetén is. Meghibásodás esetén a jármű javítását csak a Bérbeadó engedélyével kezdhetik meg. Köteles a javítóval állapotlapot kitölteni. Amennyiben a gépkocsi a Bérlő hibájából meghibásodik, úgy a gépkocsi telephelyre történő szállításának költsége a Bérlőt terheli. A gépkocsi esetleges meghibásodása esetén a meghiúsult szállításra, utazásra hivatkozással a Bérbeadót felelősség nem terheli. Egyéb esetekben Bérlő a biztosítással nem fedezett kárösszeget (pl. önrész) köteles megtéríteni Bérbeadó részére. Az önrész mértékét a Bérbeadó a kaucióból levonhatja. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a saját hibájából adódó „minimálkár” esetén (karc, húzás) minden sérült elem fényezési költsége a kaucióból levonható. Rongálódás esetén a gépkocsi újra matricázásának költsége a Bérlőt terheli, valamint ennek költsége a kaucióból levonható.

6. A Bérbeadó kijelenti, hogy a bérleti szerződében meghatározott gépkocsira érvényes felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik. A bérlet tárgyát képező gépkocsit ért baleset, illetve káresemény (lopás, feltörés, rongálás stb.) esetén a Bérlő köteles a Bérbeadót haladéktalanul értesíteni. A Bérlő minden ilyen esetben köteles az ügy tisztázása érdekében a lehető legnagyobb gondossággal eljárni, a káreseményben érintett személyek és hatóságok minden adatát (különösen az érintett más gépjárművek rendszámát, tulajdonos/gépkocsivezető/tanúk nevét, címét, telefonszámát, biztosítóját, helyszínrajzot, fényképet stb.) valamint a szabályosan kitöltött, mindkét fél által aláírt baleseti bejelentőt és felelősségbiztosítás fennállását igazoló szelvényt kell beszerezni. A Bérlőnek nincs megegyezési joga, a Bérbeadó sérelmére semminemű elismerő nyilatkozatot nem tehet. A káresemény rendezéséhez szükséges adatok, iratok hiányában a teljes kárt Bérlő köteles megtéríteni.

7. Ha a bérlet tárgyát hatósági eljárás során lefoglalták, a Bérlő köteles erről a Bérbeadót haladéktalanul értesíteni. A hatósági eljárás miatt felmerülő Bérbeadói költségeket, illetve a lefoglalásból eredő károk a Bérlőt terhelik. A bérlő, vállalja, hogy a szabálysértési és/vagy parkolási díjakat utólag is kifizeti, és teljes körű jogi és anyagi felelősséggel tartozik. Hozzájárul, hogy a gépkocsi bérleti időtartama alatt elkövetett szabálysértések esetén, bérbeadó a személyes adatait az eljáró hatóság rendelkezésére bocsássa.

8. Ha a Bérlő a bérlet futamidejének lejártakor a bérlet tárgyát nem szolgáltatja vissza Bérbeadó részére, Bérbeadó jogosult előzetes értesítés nélkül intézkedni a bérlet tárgyának – akár önhatalmon igénybe vételével történő – elszállításáról. A késedelem idejére járó bérleti díj, valamint a késedelem időtartamára késedelmi kamatként a mindenkori Ptk. szerinti késedelmi kamat kétszerese, illetve az egyéb költségek a Bérlőt terhelik. Ha a Bérlő a bérlet tárgyát lejáratkor – fentiek szerint – nem szolgáltatja vissza és késedelmét megfelelően nem menti ki Bérbeadónál, illetve ha más, erre utaló körülmény merül fel, úgy Bérbeadó vélelmezi, hogy Bérlő a gépkocsi vonatkozásában a BTK. 372 §-ba ütköző sikkasztás bűntettét követte el, ezért jogosult Bérlő ellen büntető feljelentését tenni, illetve a gépkocsit köröztetni. Ugyanígy járhat el a Bérbeadó, ha más körülmények a fentebb említett vélelmet megfelelően megalapozzák. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérautó késedelmes visszaszolgáltatásáért vagy az autó vissza nem szolgáltatásáért a Bérbeadó az ebből adódó kár megtérítésére igénybe veheti a Bérlő által befizetett kauciót. A bérleti időn belül visszaadott autó után nem jár visszatérítendő bérleti díj.

9. Ha a bérlet tárgya megsemmisül, elvész, eltulajdonítják, használhatatlanná válik, vagy bármilyen okból nem kerül visszaszolgáltatásra, a Bérlő köteles a bérlet tárgyának biztosításából meg nem térülő (pl. önrész, biztosítással nem fedezett károk) értékét, valamint a fenti összeg megfizetéséig terjedő időre járó bérleti díjat megfizetni a Bérbeadónak. Bérbeadó az óvadék összegét a Bérlővel szemben jelen szerződés alapján fennálló követeléseibe, az indokoltan és igazoltan felmerülő költségeinek kielégítésének céljából beszámítja.

10. Amennyiben Bérlő nem természetes személy, úgy a szerződés megkötése során őt csak megfelelő felhatalmazással rendelkező személy képviselheti (cégkivonat, aláírási címpéldány). Amennyiben a bérleti szerződés megkötése során eljáró személy a Bérlőként feltüntetett társaság részéről felhatalmazással nem rendelkezik, úgy a szerződésben foglalt kötelezettségek a szerződéskötés során eljárt természetes személyeket terhelik. A jogi személy képviseletében a szerződéskötés során eljáró természetes személy a szerződés aláírásával készfizető kezességet vállal az általa képviselt jogi személy jelent szerződésből fakadó esetleges tartozásai megtérítésére.

11. Bérbeadó a Bérlő jelen szerződésben rögzített adatait kizárólag a szerződés teljesítése érdekében használhatja fel. Bérlő szerződésszegése (különösen gépkocsi visszaszolgáltatás elmulasztása, díjfizetési kötelezettség elmulasztása stb.) esetén Bérbeadó jogosult Bérlő adatait az illetékes hatóságok, illetve harmadik személy részére átadni, valamint a szerződést azonnal felmondani (pl. akkor ha a Bérlő a gépjármű állapotát veszélyezteti). A Bérbeadó a Bérlőtől kért személyes adatokat (személyes iratainak másolatát, személyi igazolvány, lakcímkártya, jogosítvány, adókártya, taj kártya másolatát, bérleti szerződést) korlátlan ideig tárolhatja. A Bérlő szerződésszegése esetén a bérbeadó jogosult a Bérlő személyes adatait, személyes iratainak másolatát (személyi igazolvány, lakcímkártya, jogosítvány, adókártya, taj kártya másolatát, bérleti szerződését illetve másolatát) átadni harmadik félnek, követelés behajtása céljából illetve hatósági ügyekkel kapcsolatban.

12. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok az irányadóak.

13. A bérleti szerződést mindkét fél teljes bizonyító erejű magánokiratnak tekintik. A Bérbeadó kijelenti, hogy a saját tulajdonát képezi, vagy az érvényben lévő szerződések értelmében joga van teljes körűen rendelkeznie felette. A Bérbeadó semmilyen módon nem felelős a Bérlő által a gépkocsiban elhelyezett tárgyakért, értékekért, azok károsodásáért vagy eltűnéséért. Szintén nem felel a Bérbeadó azokért a károkért, amelyek a Bérlőt a gépkocsi meghibásodásából eredendően érik.

14. A Bérlő köteles a káresemény rendezése érdekében jóhiszeműen együttműködni, dokumentációt átadni. Kárnak tekintendő a bírság, vagy más hatósági (parkolási) szabálysértés miatti igényérvényesítés is.

15. A Felek az esetleges jogvitáikat elsősorban békés, peren kívüli eljárásban, egyeztetéssel kívánják rendezni. Amennyiben ez nem vezetne sikerre, kikötik a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.

16. Bérlő tudomásul veszi, hogy késedelmes fizetés esetén a Bérbeadó jogosult a követelést és a Bérlő adatait átadni egy követeléskezelő cégnek, az összeg behajtása céljából.

17. Elfogadó:
VPT-Group Kft.
Cím: H-9400 Sopron, Pozsonyi út 15.
Adószám: 12803587-2-08
Közösségi adószám: HU12803587
Cégjegyzékszám: 08-09-010197
Levélcím: H-9400 Sopron, Pozsonyi út 15.
Telefon: +36 99 505 745
E-mail: webshop@vpt.hu

18. A VPT-Group Kft. (továbbiakban eladó) minden jogot fenntart árlistájának, valamint termékválasztékának előzetes tájékoztatás nélküli megváltoztatására, amely nem érinti a már visszaigazolt termékek árait.

FIZETÉSI FELTÉTELEK:

Az ellenérték kiegyenlítése számla alapján történik. A fizetés akkor számít teljesítettnek, amikor a vonatkozó számlaösszeg az eladó házipénztárába vagy bankszámlájára jóváírásra kerül. Késedelmes fizetés esetén késedelmi kamatot szám ítunk fel, amelynek mértéke a PTK. mindenkori rendelkezése szerint kerül felszámításra. A késedelmi kamat – függetlenül a fizetési felszólítás közlésétől, ill. annak időpontjától – már a késedelem első napjától jár. Késedelmes fizetés esetén a teljesített kifizetéseket elsősorban a késedelemmel kapcsolatosan felmerült költségekre és kamatkövetelésekre , majd kizárólag ezek rendezését követően a tőkekövetelésre kell elszámolni. A számlán szereplő áruk a számla kiegyenlítéséig az eladó tulajdonát képezik.
Tulajdonjog fenntartással történő eladás esetén a teljes vételár kifizetéséig a termék tulajdonjoga nem száll át a vevőre. Mindezek alapján ezen időpontig a vevő – annak használatán kívül – nem jogosult rendelkezni a termék fellett. Amennyiben pedig ezzel ellentétben bármilyen módon mégis rendelkezik a termék felett (értékesíti, megterheli, használatba adja, stb.), úgy köteles ennek polgári- és büntetőjogi következményeit viselni.

Amennyiben a vevő nem egy összegben, legkésőbb a termék kiszállításával egyidejűleg fizeti meg a termék teljes vételárát, úgy a vevő bármelyik részlet vonatkozásában 8 napot meghaladó késedelme esetén, az eladó a 8. napot követően jogosult a szerződéstől a vevőnek címzett, írásbeli, egyoldalú nyilatkozattal elállni. Ebben az esetben a felek kötelesek az eredeti állapot helyreállítására. Utóbbi körben a vevő köteles biztosítani a termék eladó általi visszaszállítását, amelynek költsége a vevőt terheli. Ebben az esetben az eladó jogosult továbbá a termék vételárának 10%-a mértékű kötbérre, amelyet a vevő által már teljesített vételárból jogosult visszatartani, amelyhez a vevő a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul. Az eladó jogosult továbbá a kötbér és a szállítási költség feletti, a vevő szerződésszegésével összefüggésben álló, igazolt kárának és költségeinek megtéríttetésére is.

Alapesetben készpénzes, utánvétes vagy előre utalásos számlázás történik. Ettől eltérő fizetési feltételek biztosításához egyedi szállítói szerződés szükséges, így az eladó átutalásos fizetési lehetőséget biztosíthat azon ügyfelei részére, akik:

  1. 1 a vásárlás időpontjától visszamenőleg 12 hónap időtartamon belül nettó 800.000,- Ft (össz. elért forgalom) feletti vásárlással rendelkeznek
  2. nem rendelkeznek az eladó felé lejárt kiegyenlítetlen számlával
  3.  a csomagfeladás időpontjáig történő napi vásárlás összege eléri a nettó 35.000,- Ft-ot
  4. eladó és vevő között létrejött a fent említett szállítói szerződés

Közösségen belüli értékesítés estén a Vevő köteles az általános forgalmi adót a saját bevallási országában érvényes jogszabályok szerint bevallani és befizetni.

Bankkártyával történő fizetéshez szükséges adatok előzetes közlése, fizetés menetének és feltételeinek részletes leírása:
A bankkártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan vásárolhat áruházunkban. A kiválasztott áruk megrendelése után Önt a K&H Bank weblapjára irányítjuk, ahol a Bank által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. Vásárlóinknak csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kiválasztásánál “fizetés bankkártyával” feliratra kattintsanak, majd a K&H Bank fizetési szerverén a kártya számát, lejárati dátumát és háromjegyű biztonsági kódját megadják. A K&H Bank a VISA, VISA Electron, V-Pay, MasterCard, Maestro és JCB típusú kártyákat fogadja el.
A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz.
A K&H Bank a sikeres vásárlást követően a tranzakcióról engedélyezési számot bocsát ki, amelyet érdemes felírni vagy az egész oldalt kinyomtatni. Sikertelen tranzakció esetén a K&H Bank hibaüzenetben közli a hiba okát.

19. JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK ALKATRÉSZEK ESETÉN:

Az eladó mind az általa forgalmazott új termékekre, mind az általa felújított termékekre 12 hónap jótállást vállal. A garanciális eljárás elindításához a termékhez a következő bizonylatokat kell csatolni:
• vásárlást igazoló eredeti számla, vagy annak másolata,
• a hibajelenséget részletesen leíró jegyzőkönyv,
• beépített termék esetén beszerelői nyilatkozat,
• beszerelő műhely pontos cégadatai (adószám is), valamint tevékenységi köre, igazolandó, hogy a beszerelő műhely (termékcsoporttól függően) szakmailag felkészült és a cégbíróság vagy a HKVSZ által engedélyezett a beszerelés elvégzésére.

Valamennyi az eladó által forgalmazott termék kapcsán a jelen ÁSZF-ben foglalt jótállás kizárólag abban az esetben érvényesíthető, amennyiben az adott
termék használata, beépítése során a vonatkozó előírások betartásra kerültek és a használat rendeltetésszerű volt. Az eladó által forgalmazott kompresszorokra a jótállás csak abban az esetben érvényes, amennyiben számlával bizonyítható, hogy a klímarendszer át lett öblítve, a rendszer az előírt mennyiségű és minőségű olajjal fel lett töltve és a klímarendszer szárítószűrője is a kompresszorral egy időben kicserélésre került. Az eladó a garanciális bevizsgálásra átvett terméket hiányzó dokumentumok esetén – a hiánypótlásra történő felszólítás eredménytelensége esetén – 30 nap tárolás után leselejtezi. Jogos panasz esetén a jótállás tartalmazza a hibás termék – gyártó döntésétől függően – javítását vagy cseréjét, továbbá a hibás terméknek a meg rendelő telephelyéről történő vissza- és az új termék kiszállításának költségeit. Ellenkező esetben a szállítás illetve a csomagküldés költségei minden esetben a panaszt benyújtót terheli. A termék javításának vagy cseréjének elbírálása az adott termék gyártójának hatáskörébe tartozik. Amennyiben a vevőnek a bevizsgálás ideje alatt szüksége van cseretermékre, úgy azt az eladó egy új termék kiszámlázásával tudja rendelkezésre bocsátani. Ez a termék nem képezi a garanciális termék elbírálásának részét, azaz a vevő köteles az új termék ellenértékét fizetési határidőnek megfelelően kiegyenlíteni. A garanciális eljárás eredménye alapján – jogos panasz esetén – a garanciális elbírálásra átadott termék ára kerül jóváírásra. A jótállás nem vonatkozik a termék ki- és beszerelésének járulékos költségeire, pl.: hűtőközeg veszteség, normaidő elszámolás, utazás, szállás, profitveszteség, kötbér, stb. A jótállás érvényét veszti, amennyiben igazolható, hogy a hiba rendeltetésellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, szállítás során történő sérülés vagy egyéb az eladó önhibáján kívül eső körülmény miatt következett be. A garanciális eljárás megindítására – a panaszos által – a hiba észlelését követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül felvett jegyzőkönyv esetén kerülhet sor. A vevő annak felvételét követően 5 munkanapon belül köteles megküldeni az eladónak a garanciális terméket, a késedelemből eredő többletköltség és károk viselésére a késlekedő fél köteles. A hiba észlelésének figyelmen kívül hagyása következtében késedelmesen, de a jótállási időn belüli igényérvényesítés esetén a késedelem következményeit (további meghibásodási és javítási költségek) a késedelmesen eljáró fél viseli. A jótállás érvényesítésével kapcsolatos eljárás kizárólag írásban történhet, a felek által kölcsönösen ismertetett elérhetőségek útján.
A vásárolt termék sértetlenségét a vevő átvételkor köteles ellenőrizni! Nem áll módunkban a jótállást érvényesíteni, ha a termék sértetlen átvételét igazoló dokumentum aláírása után a vásárló külsérelmi hibára hivatkozik.

20. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK:

Az eladó által megbízott futárszolgálattal történő szállításkor a szállítási kockázat az áru
átadásával a futárszolgálatra, majd annak átvételét követ ően a vevőre hárul. A szállítási és teljesítési határidők elmulasztása vis major – a szolgáltató működési körén kívül álló elháríthatatlan okból keletkezett (pl. háborús cselekmények, szabotázs, lázadás,robbantásos merénylet vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, tűzvész, munkabeszüntetés, robbantásos fenyegetés, valamint a honvédelmi törvény alapján fel jogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés) – esetében és minden egyéb nem az eladó által képviselt körülmények esetére, az eladó felelősséget nem vállal.
A vevő köteles az áru sértetlenségéről minden esetben meggyőződni. Amennyiben a terméket a vevő csomagküldő cég futárjától veszi át, úgy azt az átvétel helyszínén kell leellenőrizni és az esetleges sérüléseket a futárszolgálat jegyzőkönyvében rögzíteni. Amennyiben a termék az eladó raktárában személyesen kerül átvételre, úgy a terméket a raktárban való átvétel időpontjában, a helyszínen kell ellenőrizni. Az ezt követően bekövetkezett, vagy az átvételkor nem dokumentált sérülésekért az eladó felelősséget nem vállal. Ha a használati feltételekben rögzített kiszállítási időt artamtól eltérő időpontra kéri a vevő a termék átadását és ebből kifolyólag nincs lehetőség átadás-átvételi jegyzőkönyv felvételére, így az eladó semmilyen garanciát és jótállást nem vállal.

21. VISSZAVÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK:

A visszavásárlás feltétele a:
• sérülésmentes és olyan termék, amelynek a beépítés ének a kísérletére sem került sor,
• eredeti csomagolás,
• a vásárlást igazoló számla (másolat).

Amennyiben a vevő a terméket saját költségén visszaszállítja:
• A vásárlástól számított 14 napon belül az eljárás költségmentes.
• A vásárlástól számított 15. naptól a 30. napig a számlán szereplő értékből 15% kerül levonásra.
• A vásárlástól számított 31. naptól a 180. napig a számlán szereplő értékből 30% kerül levonásra.
• A vásárlástól számított 181. naptól a 364. napig a számlán szereplő értékből 50% kerül levonásra.
• 365 napon túli vásárlás visszavételére nincs mód.
• A nem eredeti, vagy sérült csomagolás minden esetben 10% levonással jár.
• Csomagolás nélküli terméket nem áll módunkban visszavenni.
• Szállítási költséget nem írunk jóvá.
• A vevő visszaküldési szándékát igazolható módon köteles az eladó felé közölni.
Amennyiben a Vevő előzetes egyeztetés nélkül terméket küld vissza, úgy a terméket az
eladó 30 napig őrzi. Azt követően a terméket az eladó a Vevő terhére és költségére visszaküldi.

22. SÉRÜLT TERMÉK VISSZAVÁSÁRLÁSI FELTÉTELEI:

Sérült terméket az eladó az alábbi feltételek teljesülése esetén ír jóvá:
• a terméket és az átvételkor a futárnál kitöltött jegyzőkönyvet a vevő visszaküldi az eladónak.
• a futárcég elismeri, hogy a termék az ő szolgáltatásuk közben sérült meg.
A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA, MÓDJA, KÖVETKEZMÉNYEI:

Az eladó által üzemeltetett webshopban történő megrendelés esetén az
eladó köteles a vevő megrendelésének megérkezését a vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. A megrendelésben meghatározott termékek megvásárlására irányuló szerződés akkor és azzal jön létre a vevő és az eladó között, ha az eladó a megrendelést elfogadja, és az elfogadást tartalmazó visszaigazolás a vevőhöz 48 órán belül megérkezik. A vevő jogosult a termék rendelésének visszaigazolásától számított 14 napon belül a vásárlástól elállni. Ezt az igényét jelezheti e-mailen a webshop@vpt.hu címen. Amennyiben a megrendelt alkatrész nem raktári termék és az kifejezetten csak a vevő részéről történt egyedi megrendelésre érkezik, a megrendelést a 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet 5. §. C bekezdése alapján nem áll módunkban törölni.

23. ADATVÉDELEM ÉS FELELŐSSÉG:

Az Ön személyes adatainak védelme a VPT-Group Kft. és partnerei számára kiemelt fontosságú. A weboldalunk használata közben szükséges, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak ( 2011. évi CXII. törvény).
Az Ön adatait bizalmasan kezeljük és harmadik fél számára nem továbbítjuk. kivéve, ha ez a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen (pl. posta, futárszolgálat). Munkatársaink, partnereink és szolgáltatóink titoktartási kötelezettséggel tartoznak felénk.

Az eladó kártérítési felelőssége nem áll fenn közvetet t károkért, így különösen az elmaradt haszon, termeléskiesés, adatvesztés vonatkozásában. Az eladó kártérítési felelőssége nem áll fenn továbbá abban az esetben, ha a kár bekövetkezte a vevő szándékos vagy súlyos gondatlan magatartására vezethető vissza, illetve amikor azt rosszhiszeműen eltitkolt hibák okozták.

A Ptk 6:152. § alapján a felek tudomásul veszik, hogy a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget korlátozó vagy kizáró szerződési kikötés semmis. Egyéb szerződésszegés esetén az ezért való felelősséget korlátozni vagy kizárni akkor lehet, ha az ezzel járó hátrányt az ellenszolgáltatás megfelelő csökkentése vagy egyéb előny kiegyenlíti. Ebben a körben a vevő a jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy az eladó felelősségének korlátozásából a vevőt érintő hátrányt a termékek vételára megfelelően ellentételezi, ezen korlátozásáért az eladó a vevőnek megfelelő árcsökkentést adott.

A felek tudomásul veszik, hogy a Ptk. 314. § (2) bekezdése alapján a szerződésszegésért való felelősséget – ha jogszabály másként nem rendelkezik – nem lehet kizárni vagy korlátozni kivéve, ha az ezzel járó hátrányt az ellenszolgáltatás megfelelő csökkentése vagy egyéb előny kiegyenlíti. A vevő a jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy az eladó felelősségének korlátozásából a vevőt érintő hátrányt a termékek vételára megfelelően ellentételezi, ezen korlátozásáért az eladó a vevőnek megfelelő árcsökkentést adott. A vevő a fentiekre is tekintettel kifejezetten kijelenti, valamint vásárlási szándékával bizonyítja, hogy a jelen ÁSZF-t elfogadta, a figyelemfelhívó tájékoztatást megértette és az ÁSZF-t az eladóval létesített jogviszony tekintetében magára nézve kötelezőnek ismeri el. A szerződéskötést megelőzően, annak során és ahhoz kapcsolódóan használandó nyelv a magyar. Megrendelések teljesítése esetén, a jelen ÁSZF-ben foglalt keret rendelkezések az irányadóak.

 

Minden jog fenntartva.

Visszavonásig érvényes.

Vass Zoltán
Ügyvezető
VPT-Group Kft.